2011. április 30., szombat

Ferenc szentté avatása 24.kép

" Az Egyház feje nemcsak a halála után hallott csodák alapján, hanem saját szeme látásának, keze érintésének tapasztalatára is támaszkodva teljes hittel győződött meg csodás szentségéről és arról, hogy az Úr őt az égben kétségkívül megdicsőítette. Azért tehát, hogy Krisztus helyetteséhez méltó módon járjon el, kellő megfontolás után úgy döntött, hogy őt a földön is minden tiszteletre érdemessé teszi. A legnagyobb biztosság megszerzése végett a földkerekségen a szent megdicsőülésének talált, összeírt és alkalmas tanúkkal hitelesített csodáit megvizsgáltatta, még pedig olyan bíbornokokkal, akik nem látszottak az ügy barátainak. Ezek gondos vizsgálata és együttes jóváhagyása után, testvéreinek és a pápai udvar többi főpapjainak közös megegyezésére és helyeslésére határozta el a szentté avatást.
Személyesen ment Assisi városába az Úr születésének 1228. esztendejében és júl. 16-án, vasárnap nagy ünnepségek között, amiknek részletezése hosszadalmas lenne, iktatta a boldog atyát a szentek sorába."  LM 15,7

A kép az idők folyamán megrongálódott. Valójában csak részletek láthatók. A jobb, alsó sarok a legépebb. Itt jól látható a püspökök és az asszonyok alakja, különösen az arckifejezések.
A freskóval szemközt: Ferenc lemond az atyai örökségről - "új emberként" indul el Krisztus nyomdokain. Kezdet és vég szép képi megfogalmazása a két ábrázolás. Tanulságos egy pillantást a keresztboltozatra vetni. A szentek közösségébe lépő Ferenc, mint közbenjáró a kiváló vallási tiszteletben részesülő Égi anyánkhoz, Máriához is kapcsolódik. A 8. boltszakasz négy képe Ferenc csodatetteit mutatja be. Az életrajzíró Bonaventura a csodajelenetek leírásával is bizonyítja: Ferenc küldetését teljesítve az Úrhoz költözött, az égben "mint új ember káprázatosan tündöklik", de közbenjáróként velünk maradt. 
A mirákulumos könyv a "Szent sebhelyek ereje" c. fejezettel indul, melynek végén így ír Bonaventura: "A szent sebhelyekről tehát senkinek se legyen kételye, mintha ilyetén ajándék az örök jósággal nem férne össze. Ha az Isten jó, ne legyen a szem se álnok. Ha ebben a szeráfi szeretetben megannyian csatlakoznának a főhöz, Krisztushoz, - miként a harcokban is, akik hasonló fegyverzetet viselnek, hasonló jutalomra méltók - amennyiben ők is ugyanolyan dicsőségre jutnának, azt józan ésszel senki másnak nem tulajdonítanák, csak Krisztus dicsőségének."

2011. április 29., péntek

A klarisszák gyásza 23.kép


"A Krisztus kedves szolgájának halálára előhívott testvérek, fiai az egész népsokasággal egyetemben azt az éjszakát Isten dicséretének szentelték. Így az inkább angyalok őrállásának, mint halotti szertartásnak tetszett. Reggel aztán az összegyűlt sokadalom faágakat és égő gyertyákat ragadva himnuszos énekszó mellett vitte a szent testet Assisi városába. Szent Demjén templománál megállapodtak, hogy az ott tartózkodó nemes Klára szűz kolostorlakó társnőivel együtt megtekinthesse és csókjaival illethesse az égi drágakövekkel fölékesítettet. Utána éneklés közben érkeztek a városba a drága teherrel, amelyet a legnagyobb tisztelettel temettek el Szent György templomában. Mint gyermek ugyanis e helyen tanulta az elemi ismereteket; később itt prédikált legelsőbbet, s végezetül most ez szolgált első pihenőhelyéül is." LM 15,5

A kép középpontjában szent Ferenc holtteste látható. Az ábrázolás a körülötte lévőket, két csoportba osztja. Egyik felől a klarissza nővérek, a másik felől a többi résztvevő. Nagyon realisztikus a nővérek és a többi személy arcán tükröződő gyász. A San Damianot stilizálva festették meg. Olyan, mint egy építészeti remekmű. Netán ez már a szent Klára katedrális?

2011. április 28., csütörtök

Stigmák hitelessége 22.kép


"A megboldogult halálának és csodáinak híre hallatára tömegesen özönlött oda a nép, hogy saját szemével lássa azt, ami minden kételyt elűz és az illetődöttséget örömmel tetézi. Assisi lakóiból igen sokan megnézhették és csókolhatták a szent sebhelyeket.
Közülük egy Jeromos nevű, tanult és okos lovag, híres és neves férfiú, kételkedett, Tamásként hitetlenkedett a szent sebhelyeket illetőleg. Ez a lovag a testvérek és más polgárok előtt saját kezűleg hevesebben és vakmerőbben érintette a szent szög sebeit kezét, lábát és oldalát, s miközben Krisztus sebeinek ezen igazi jeleihez ért, saját szívéből és másokéból is eltűnt minden kétkedés. Nem csoda, hogy utóbb aztán a megismert ténynek mások mellett állhatatosan bizonyító tanúságtevője és esküvel erősítője lett."  LM 15.4

Amit leginkább megfigyelhetünk az ábrázolt személyek arckifejezése. Nagyon sok személy van a képen, de mindegyik sajátos, egyéni, áhítatos arcvonással.
Itt részletesebben is tanulmányozható: https://www.wga.hu/art/g/giotto/assisi/upper/legend/franc222.jpg

2011. április 14., csütörtök

Két álom 21. kép

Ágoston testvérnek és assisi püspökének az álma


"Egy szent és igaz férfiú, Ágoston testvér, aki akkor szintén halálán volt és beszélőképességét már régen elvesztette, környezetének hallatára így kiáltott fel:
- Várj meg, atyám, várj meg, én is veled megyek!
A testvérek kérdésére és nagy csodálatára meg is mondta, hogy kihez beszél ilyen bátran:
- Nem látjátok Ferenc atyánkat, aki az égbe megy?
Ezután nemes lelke legott megvált porhüvelyétől és követte a legszentebb atyát.
Boldog Ferenc halála éjjelén megjelent az assisibeli püspöknek is, aki az idő tájt a garganói hegy Szent Mihály-kápolnájához zarándokolt, s ezt mondotta:
- Íme, elhagyom a világot és az égbe megyek.
Reggel a püspök mindjárt felkelés után el mondotta, mit látott és Assisibe visszatérve kérdezősködése után bizonyosra vette, hogy a boldog atya éppen abban az órában költözött el e világból, amelyben az látomásában értésére jutott.
Különben a szent férfiú halálának idején a fényt kedvelő és az est sötétjétől félő pacsirták, pedig már erősen alkonyodott az idő, nagy sokaságban szállottak a háztetőre. Ott szokatlan örvendezéssel hosszan forgolódtak és így szolgáltatták kétségtelen bizonyítékát a Szent dicsőségének, aki őket az Isten dicséretére szokta volt hívogatni . . ."  LM 14,6

Részben Giotto műve, részben pedig a tanítványok festették. A két jelenetet egy képre festették. Egyik része eléggé megrongálódott.


2011. április 11., hétfő

Szent Ferenc halála 20. kép

 
"
Végezetül, miután benne az összes titkok teljesedésbe mentek, a testből kivetkőzött és az isteni fényesség tengerébe merülve boldog emberként aludt el az Úrban.
Testvérei és tanítványai közül az egyik látta a fönséges életszentségnek fényétől, az égi bölcsességnek és kegyelemnek bőségétől túlcsorduló boldog lelkét, mint tündöklő csillagot ragyogó felhőtől vitetve az égbe szállni. Így ment ő be a világosság és béke honába, ahol Krisztussal vég nélkül nyugszik immár."   LM 14,6

Szent Ferenc testvérei köréből távozott a földi életből. A kép alsó részében a halálát látjuk, miközben a gyászoló követői siratják. Ugyanezen a képen Giotto, szent Ferenc  megdicsőülését is megfestette. Miközben a papok szentmisét mutatnak be szent Ferenc lelke üdvéért, a kép felső felén azt látjuk, hogy angyaloktól körülvéve, a mennybe emelkedett. A miséző papok mögött nagy tömeg látható, akik csodálkoznak az eseményen.

2011. április 9., szombat

Szent Ferenc sirja - képek

A restaurálási munkálatok befejeztével, ma nyitják meg újra a látogatók előtt az Assisi szent Ferenc bazilika kriptáját, ahol szent Ferenc sírja található.
Képek a restaurálásról, a repubblica honlapján.

2011. április 6., szerda

Szent Ferenc Sirjának Restaurálása

Ez év február 25-étől időszerű felújítási munkálatok miatt zárva tartották Assisi Szent Ferenc sírját a bazilika altemplomában található kriptában. A Szent Kolostor atyái örömmel adják hírül, hogy a most először végzett felújítási munkák után, április 9-étől a hívek újból imádkozhatnak Assisi nagy szentjének síremlékénél. A felújításról szombaton délelőtt sajtóértekezletet tartanak a Szent Kolostorban. A 11 órakor kezdődő sajtókonferenciát Enzo Fortunato ferences atya vezeti. A restaurálási munkálatokat Marco Tasca, minorita legfőbb elöljáró, Sergio Fusetti mester, a Szent Ferenc bazilika főrestaurátora és Giuseppe Piemontese atya, a Szent Kolostor kusztosa mutatja be. Video-összeköttetésben jelen lesz az új olasz Kulturális Miniszter, Giancarlo Galan, akik előző nap, április 8-án délután személyesen is látogatást tesz Assisiben.
Szombaton déli tizenkét órakor a sajtó képviselői megtekinthetik Szent Ferenc temetkezési helyének felújítását, majd szeretetlakomán vesznek részt.

Este 7 órakor ünnepi szertartás lesz Angelo Bagasco bíboros, az Olasz Püspöki Konferencia elnöke vezetésével. A körmeneten és a vesperáson jelen lesznek a ferences rend ágainak képviselői.

Assisi Szent Ferenc földi maradványai az Alsó Bazilika főoltára alatti kriptában nyugszanak. Szent Ferenc 1226. október 3-án hunyt el, holttestét kezdetben egy kis kápolnában őrizték rendtársai. Négy évvel később helyezték el urnáját az Alsó Bazilika főoltára alá. Sírja évszázadokon keresztül rejtettségben volt, VII. Piusz pápa utasítása nyomán 1918-ban eltávolították a sziklatömböt, amely a földi maradványait tartalmazó urnát körülvette.

A jelenlegi kriptát 1932-ben építették meg neoklasszikus stílusban. 1978-ban VI. Pál pápa rendeletére az egykori fémurnát plexiglas urnára cserélték és gondoskodtak arról is, hogy Assisi Szentjének ereklyéit biztonságosan őrizzék meg. Ezt az urnát visszatették az eredeti kőurnába, amelyben attól kezdve volt, hogy a „halál-nővér” ölelő karjaiban visszatért az atyai házba.

Assisi Szent Ferenc kriptáját ősi szokás szerint olajlámpással világítják meg. Az olajat minden évben más olasz tartomány ajándékozza a bazilikának, amelyet megkapó szertartás keretében adnak át a polgári és egyházi közméltóságok a bazilika ferences atyáinak.

(ik) A vatikáni rádió honlapjáról: http://www.oecumene.radiovaticana.org/UNG/articolo.asp?c=475983

Olasz: http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/9090_Riapertura_al_culto_della_Tomba_di_San_Francesco_dopo_i_lavori_di_restauro___DIRETTA_WEB.php

2011. április 4., hétfő

A stigmatizáció 19.kép


"A vágyódások szeráfi hevétől emelkedett Isten felé és az együttérzés édessége mintegy beleolvasztotta Abba, aki nagy szeretetében a keresztre feszítést óhajtotta.
Bizonyos reggelen, szent kereszt felmagasztalásának ünnepe körül a hegyoldalban imádkozott, midőn egy hat, fényes és tüzes szárnyú szeráfot pillantott meg, amint az ég magasából ereszkedett le. Mikor iramló repüléssel megközelítette azt a helyet, ahol Isten embere volt, a szárnyak között keresztre feszített ember képe tetszett elő, amint kereszt módjára nyújtotta ki keresztre szegezett kezét és lábát. Két szárny a feje fölé emelkedett, kettőt repülésre terjesztett szét, kettő pedig egész testét takarta. Ezt látva fölöttébb megihletődött, s szívén szomorúsággal kevert öröm hullámzott át. Örült a kegyes tekinteten, amellyel Krisztus szeráf képében nézett reá, de a keresztre feszítés az együtt érző fájdalom tőrével döfte át lelkét.
Igen álmélkodott a kifürkészhetetlen látomáson, tudva azt, hogy a szeráfi lélekben a szenvedés és halhatatlanság nem fér össze. Végül is megértette belőle az Úr kinyilatkoztatását. Az isteni Gondviselés ezzel a látomással mutatta meg Krisztus barátjának, hogy vegye tudomásul, miszerint nem a test vértanúságával, hanem lelkének lángolásával kell a keresztre feszített Krisztushoz hasonlítania.
A látomás megszűnte szívében csodás tüzet, testén pedig nem kevésbé csodás jeleket hagyott. Kezén és lábán legott feltűntek a szegek liggatásai, amint azokat kevéssel előbb a keresztre feszített férfiúnak képén látta. Keze és lába átdöföttnek látszott; a szegek feje kezének belső és lábának külső részén, azok hegye pedig az ellenkező oldalon tűnt elő. A szegek feje mind a kezeken, mind a lábakon kerek és fekete, a hegye meg hosszú, visszafordított és mintha visszavert lett volna, magából a húsból kijövet a testből kiállott. Jobb oldalán is, mintha lándzsával átdöfött lenne, piros behegedt sebhely vöröslött, amely gyakran volt nedves a Szent vérétől és megfestette alsó és felső ruháját."  LM 12,3

A tényt, hogy a stigmatizáció a világtól elvonulva történt, Giotto úgy fejezi ki, hogy szent Ferenc mögött magas szikla látható. A kép alsó sarkában Leó testvér elmélyülten olvas, kiemelve az esemény komolyságát, egyben mással van elfoglalva. A stigmákban való részesülés szent Ferenc életének legkiemelkedőbb eseménye. Krisztus hiteles követőjeként megjelölt lett, megkapta Krisztus sebhelyeit. A feje körül látható arany dicsfény (gloriola), a szentség jele. Míg a háttér sötét, a sziklát  fény világítja meg, főként szent Ferenc környékén, beleértve a két kápolnát is.