2011. január 27., csütörtök

A bal oldali kereszt hajó

A bal oldali kereszt hajóban (déli oldal) Cimabue az Apokalipszis témáit festette meg, amelynek van szent Ferenccel kapcsolatos vonatkozása is. Ferencre úgy tekintettek, mint a „homo futuri saeculira”, vagyis az eljövendő világ emberére.
A trón látomása
Az ábrázolt jelenetek:  
A trón látomása, és a Bárány imádása.
A hatodik pecsét angyala, a középen. Ez Ferenc képe. Nem véletlen a sorrend sem, mert ez éppen az, amit Bonaventúra is sugall: csak Krisztussal lehet Ferenc életét értelmezni. Ez pedig Ferenc helyét jelöli ki az üdvösség történetében, amit szintén Bonaventúra tesz meg.
 Az apokaliptikus Krisztus. Nyilván ez is értelmezi Ferenc életét.
Babilon eleste. Babilon mindig az Isten ellenes hatalmakat, és azok bukását jeleníti meg.
Szt. János és az angyal.              
Szt. Mihály diadala a gonosz lelken.

2011. január 23., vasárnap

Az Apszis (2.)

Az Assisi szent Ferenc bazilika felső templomának apszisában (Cimabue képei)

Mária Mennybe vétele
Mária megkoronázása a Mennyben

2011. január 21., péntek

Az Apszis

Mária elbúcsúzik az apostoloktól
Az apszis falainak a képeit szintén Cimabue festette (180-1283)
Ez egy a Szűz Mária életének különféle mozzanatait ábrázoló ábrázoló sorozat. Szűz Mária életének képei jellegzetesen mindig az egyház képei. Maga szent Ferenc mondja: „Virgo ecclesia facta. Szűz, aki egyházzá - templommá lettél." Mária képei tehát itt is az egyházat jelenítik meg, aki Jézust hordozza, és é világra szüli. Elhelyezkedésük sem véletlenszerű, hiszen az apszis falait díszítik. Az apszisét, melynek közepén a pápai trónus áll.
Az egyes képek: Mária búcsúja az apostoloktól, a mennybevételkor.
Mária születésének hírül adása Joachimnak, és Mária bemutatása a templomban.
Szűz Mária elszenderülése. ( az apszis közepén, a pápai trón egyik oldalán.)
Mária Mennybevétele (az apszis közepén a pápai trón másik oldalán.)
Jézus és Szűz Mária a dicsőségben.
Mária születése és eljegyzése.
A helyes sorrend tehát, amit a kronológia ad ki: Mária születésének hírül adása Joachimnak, és Mária bemutatása a templomban és Mária születése és eljegyzése. Ezek kettős képek. Majd délről észak felé haladva a pápai trón két oldalán 2-2- kép: Mária búcsúja az apostoloktól , Szűz Mária elszenderülése Mária Mennybevétele, Jézus és Szűz Mária a dicsőségben.

2011. január 17., hétfő

A jobb oldali kereszt hajó (II)

Még három kép a jobboldali, északi kereszthajóból.
Szent Péter meggyógyít egy bénát és ördögöket űz ki.


Simón mágus bukása
Szent Pál lefejezése

2011. január 16., vasárnap

A jobb oldali kereszt hajó

Szent Péter keresztre feszítése
A jobb oldali-, északi kereszt hajót, Cimabue 1280-1283 között, az apostolok életéből vett jelenetekkel díszítette. Ezek a festmények először is a pápai trónra, és a pápa fő apostol utódi mivoltára emlékeztetnek. De Szent Ferenc kapcsán is joggal előkerülhetnek, hiszen, amint az egyik himnusza mondja: „Franciscus vir catholicus et totus apostolicus, vagyis Ferenc katolikus és apostoli férfi.” Életformája  apostoli-, evangéliumi élet volt, és igehirdetése révén, maga is mintegy apostollá lett.
Az egyes képek:
Péter és János apostol meggyógyítja a béna kezű embert
A béna kezű meg gyógyítása
 Az apostolok csodatettei. Péter és János nagyon érdekes személyek az evangéliumokban. Azt mondhatjuk, hogy Péter a hivatalos, intézményes egyház képviselője, míg János a spirituális, karizmatikus egyházé. János fut gyorsabban a sírhoz, de előre engedi Pétert.
Simon mágus bukása
Szent Péter keresztre feszítése
Szent Pál lefejezése

2011. január 12., szerda

Felső bazilika - festmények

bal oldali kereszthajó
Miután elkészült a felső templom a ferences testvérek a kereszthajó kifestését Cimabue-ra bízták. Ő 1280-1283 között több festményt is készített.
A bal oldali kereszthajóban:
- az Apokalipszis és keresztre feszítés.
Jobb oldalon:
- jelenetek az Apostolok cselekedeteiből, valamint egy újabb keresztre feszítés ábrázolás.
Az oltár fölötti boltozaton a négy evangélista allegóriáját festette meg.
Körülbelül ugyanebben az időszakban más, neves festők kifestették a felső templom boltozatát, valamint a falak első két árkádjának a felső felét, akikről kimutatható Cimabue kifejezett hatása.
A falak harmadik és negyedik árkádja között Giotto hatása látszik.
Ugyanis ezek a képek akkor készültek, amikor 1296-1298 között Giotto megfestette a szent Ferenc életét ábrázoló 28 képből álló sorozatot.
Azt mondhatjuk, hogy ezekkel a képekkel Cimabue és Giotto lefordította nyugati nyelvre a bizánci festészetet, ami új korszak kezdetét jelentette a nyugati festészet világában.

2011. január 8., szombat

Felső bazilika épitészetileg

Felső templom
Az eredeti tervben az altemplom és a felső templom hajója igen szorosan összetartoztak. A felső templom karcsú pillérkötegeinek az altemplom masszív álpilléreire kellett nehezednie. Amikor 1237-39-ben meghosszabbították a felső templomot keletre, és elkezdtek egy kis harangtornyot építeni az új homlokzat mellett, lemondtak erről a szigorú megfelelésről. 
Az első tervnek megfelelően a felső bazilika ragyogó fényessége és nagy magassága mintegy ellentétet alkot az alsó bazilika alacsonyságával és félhomályával, mely szinte „földszint.” A súlyos boltozat, az egyszerű de hangsúlyos ívekkel egy egyterű kripta benyomását kelti az alsó templomban, míg a felső templom szinte elszakad a falaktól, mert ott a boltíveket bizonyos távolságokban oszlopkötegek osztják meg. A felső templom egész szerkezete, és a részletei is azt eredményezik, hogy az úgy néz ki, mint egy gótikus katedrális felső részeinek másolata, ezért, mint egy „pars superior” értelemszerűen úgy feltételezi az alsó templomot, mint egy kriptát.
Azt mondhatjuk, hogy az alsó templom a mindennapi élet tükre, a maga félhomályával. A kripta, szent Ferenc sírjával a halált, az elmúlást idézi. Míg a felső templom a feltámadás dicsőségét jeleníti meg.

2011. január 4., kedd

Felső templom

Felső bazilika
Már jó hónapja nem írtam ide, pedig Assisi a "szívem csücske !" Azonban az ünnepek eléggé lefoglaltak, és így inkább a lelkipásztori blog épült. Másodszor pedig a szentföldi zarándoklatról is elkezdtem a blogot és ez is idő igényes dolog. Meg tulajdonképpen a Szentföld elsőbbséget élvez. Azt hiszem, hogy szent Ferenccel együtt ezt a kedves olvasó is jóvá hagyja.
Mindezek ellenére, vagy mindezek mellett szándékomban van tovább építgetni ezt a zarándok oldalt.
Úgy hogy itt a következő bejegyzés.
Ahogy az alsó bazilikából kivezető lépcsőn felkanyargunk a felső bazilika irányába az első pihenő egy terasz, ahonnan be lehet látni a kolostor négyszögletű udvarára, majd újabb lépcsők és meg is érkeztünk a templom felső szintjére. Ahogy a szentély irányából belépünk egy egészen más hangulatú tér fogad mint az altemplom. Az umbriai gótika remekműve kápráztat el. Csupa szín, fény, gyönyörű festmények a Szentírásból, szent Ferenc életéből. Mindegyik egy-egy világ, egy-egy elmélkedés tárgya lehet. Így tárul hívogatóan a látogató elé a templom pazar színvilága, amely képes teljesen áthangolni és fény játékával felvidítani.