2012. december 13., csütörtök

Krisztus hasonmása

A második ablakköz jobb oldalán legfelül a freskó témája Jézus bemutatása a templomban. Aránylag jó állapotban levő kép. Azonban az alatta levő, amely a Golgotára tartó Jézust ábrázolná, már csak színes foltok maradéka. Az alsó sorban Jeromos lovag megbizonyosodik szent Ferenc stigmáinak a hitelességéről. Ferenc teste is bizonyítás, hogy Krisztus "másává" fogadta,

2012. december 12., szerda

Keresztrefeszités

A második ablakköz felső sorában Jézus gyermekkorának eseményeiből festettek meg jeleneteket.
Az ablaktól balra az egyiptomi menekülésnek kellene lennie, de annyira megrongálódott, hogy csak felső sarokban maradt egy színes folt.
Alatta Jézus keresztre feszítését látjuk. Ez sincs túl jó állapotban, de kivehető, hogy mit is ábrázol. Középen Jézus megfeszített alakja látható. A kereszt lábánál szent János és a Szűzanya, valamint a síró asszonyok. A kereszt jobb szárnya alatt két angyal alakja látszik.
Az alsó sorban szent Ferenc halála és mennybevétele áll párhuzamban Jézus kereszt halálával.

2012. december 11., kedd

Jézus megsiratása

Mégiscsak rátaláltam a Jézus siratása című freskóra a neten. Így jobban szemügyre vehettem Giottónak ezt az alkotását.
Mozgalmas és élénk színvilágú képről van szó.
Jézus holtteste körül közvetlenül ott látjuk Arimateai Józsefet, aki felajánlotta az üres sírt. Mellette a bánatosan gyászoló Szűzanya és szent János apostol. Az arcvonásaikat részletesen kidolgozta a művész. Jézus lábánál Mária Magdolna térdel, akit a hosszú, kibontott hajáról ismerhetünk fel. Távolabb a háttérben talán két apostol lehet.
Jellegzetes, hogy Giotto fantáziája olyan részletekre is kiterjed, hogy megfestett két nőt, akik egy szikla mögé húzódva megrendülve a történtekről beszélgetnek.
A fiatal Giottót, Cimabuval ellentétben foglalkoztatják a megfestett személyek gesztusai, arckifejezései, tekintetűk, ezekkel mintegy kommentárt fűzve a megfestett eseményhez.
Mindez azt mutatja, hogy ismerte az antik festészetet. Azonban az alakok, ruhák, színeken túlmenően őt már az arckifejezések és gesztusok megmintázása is foglalkoztatta, hogy minél kifejezőbbé tegye az alkotását.
Egyben több szintes ez az alkotás is. Felül ugyanis az angyalok világát jelenti meg, ahogyan jelen vannak ezen a szomorú eseményen.

2012. december 10., hétfő

Szenvedés

A felső bazilika bejáratáról jobbra fordulva, folytatódik a szent Ferenc életével kapcsolatos sorozat. Sajnos az egész ablakfülke felső mozaik részlete nagyon megrongálódott állapotban van. Nem is találtam sehol felvételt, így újra a saját sebtében készült fényképemre kell hagyatkoznom.
Az ablaktól balra felül és alul is csak néhány színes folt maradt meg. A felső freskón valamikor Jézus megkeresztelkedése volt látható, alul pedig Mária a sírnál.
Jobbra legfelül a 12 éves Jézus a templomban a tudós papok társaságában. Az alatta lévő freskó maradt meg a legjobb állapotban, viszonylag felismerhető, hogy a keresztről levett Jézus megsiratását ábrázolja. Sajnos egy kissé életlen a kép, így nehéz megkülönböztetni, a rajta szereplő személyeket.
A szent Ferenc életével kapcsolatban innen kezdődik a szenvedésének az ábrázolása. Jézus megsiratása alatt pl. Giotto azt a jelenetet festette meg, ahogyan szent Ferenc megkapta a stigmákat. Így nyilvánvaló, hogy a párhuzam, vagy "megfeleltetés" Jézus és szent Ferenc szenvedése.

2012. december 8., szombat

Tekintetek és gesztusok

A bazilika bejáratával szemben állva, a jobb oldalon levő három egymás alatt levő kép közös összefüggését a tekintetekben, gesztusokban látom.
Legfelül szent Péter előrenéző, komoly tekintete uralja a kompozíciót.
Alatta a apostolok tekintete felfele irányul, az angyaloké lefele. Az Úr Jézusé szintén felfele. Mindezt gesztusok is kísérik.
Legalul folyatódik a szent Ferenc életéből vett sorozat. Szent Ferenc szerető tekintettel hajol a teremtett világ felé. Odahajló tekintettel prédikál a madaraknak, miközben egy testvér csodálkozó tekintete kíséri. A gesztusaik is nagyon kifejezőek.

2012. december 7., péntek

Mennybemenetel

A freskó alsó része megrongálódott, így az apostoloknak csak a lába látszik, és néhány fej, ahogy tekintetüket az égre emelik
A felső rész viszonylag jó állapotban van. A mennybe emelkedő Jézust felhő takarja el az apostolok szeme elől. A térhatást a három szűkülő félkör biztosítja, valamint Jézus kézmozdulata, ahogy a bal karja egy kissé előbbre lendűl. Jézus ruhája, különösen a palást  a felfele haladást sugallja. A tekintete is felfele irányul, ahogyan az apostoloké is. Az angyalok viszont lefele néznek.

2012. december 6., csütörtök

Szent Péter

Jó kidolgozott, térhatású kép. Tömött, ősz körszakállal ábrázolja a művész. Palliumot visel. A pallium a 4. század óta a pápa liturgikus viselete, a legfőbb pásztor küldetésének és kormányzati hatalmának jelképe. Írott források először 500 körül említik, mint olyan méltóságjelvényt, amit a pápa viselt és a kiváltságos püspököknek ajándékozott.

2012. december 5., szerda

Isten bőkezűsége

A felső bazilika bejáratának homlokzatán, a rozettától balra. legfelül szent Pál apostol látható. Ő a népek apostola. Így szervesen kapcsolódik az alatta ábrázolt jelenethez, a pünkösdi eseményhez. Pünkösdkor minden nép meghívást kapott Isten országába. Az apostoli közösség imája, amelyet a Szűzanya társaságában végeztek meghallgatásra talált. A Lélek leszállt és betöltötte a termet. A kint összeverődött tömeg csodálkozott a történteken.
Az alsó sorban folytatódik a szent Ferenc életéről szóló sorozat.
Szent Ferenc vizet fakaszt a sziklából.
A forrás nagyon bővizűen tör fel, mutatva az ima meghallgatását és Isten bőkezűségét. A képen látható két ferences, akik csodálkoznak elővételezik a szemlélő reakcióját.

2012. december 4., kedd

Pünkösd

A Szűzanya az apostolok társaságában az utolsó vacsora termében ül, miközben a Lélek, galamb képében leszáll rájuk.
Nem teljesen egyértelmű, hogy Giotto műve, habár stílusában nagyon hasonló. A kerevet díszítése, amin az apostolok ülnek, valamint az épület térszerű beosztása vall Giotto hatására, ha nem ő festette volna
Hogyha jobban szemügyre vesszük, kiderül, hogy néhány szereplő arca részletesen ki van dolgozva. A többinél nem tudtam eldönteni, hogy csak megrongálódott, vagy már eleve nem volt annyira kidolgozott. Mindenképp gazdag színvilágú freskó.

2012. december 3., hétfő

Szent Pál

A szent Ferenc bazilika felső templomának kijáratánál, a rozetta bal és jobb oldalán a két apostol fejedelem kör alakú képét látjuk.
Bal felől a népek apostolát, szent Pált festette meg Giotto. Szépen kidolgozott arcot látunk, visszafogott, mégis szép színekkel. Nyilván így közel hozva sokkal jobban kivehetők a jól kidolgozott részletek, mert különben magasan van, és méretében eltörpül a többi festményhez viszonyítva.